Privacyverklaring van SynergieNL

 1. Wie zijn wij en waarom deze verklaring?

 Wie zijn wij?

SynergieNL B.V., hierna “SynergieNL”, is een web-based platform met als doel om alle werkzaamheden in de openbare ruimte zo goed mogelijk af te stemmen. Hiermee wordt tijd en geld bespaart en het helpt schade aan elkaars infrastructuur te voorkomen. En belangrijker nog: omwonenden van het werkgebied ervaren bij goede afstemming minder overlast. We bereiken dit door het uitwisselen van informatie en optimaliseren van de afstemming van werkzaamheden tussen overheden en netbeheerders.

In dit Privacyreglement zijn de verwijzingen naar ‘wij’, ‘ons’ of ‘onze’, verwijzingen naar SynergieNL. Verwijzingen naar ‘u’ of ‘uw’ zijn verwijzingen naar de gebruiker van SynergieNL of naar degene die wij via deze privacyverklaring informeren.

Waarom deze verklaring?

SynergieNL kan bij het uitvoeren van haar activiteiten persoonsgegevens van u verwerken. Bijvoorbeeld wanneer u klant bij ons bent, onze website bezoekt of wanneer SynergieNL met u in contact wil kunnen blijven. In deze verklaring (hierna: “Privacyverklaring’) kunt u lezen welke persoonsgegevens wij verzamelen en waarom (voor welke doeleinden) wij dat doen. Ook vindt u informatie over uw rechten als betrokkene.

Wij zijn ons ervan bewust hoe belangrijk de bescherming van uw persoonsgegevens is. Een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens is voor SynergieNL en alle aan haar gelieerde rechtspersonen van groot belang. Wij handelen in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving zoals bijvoorbeeld de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens als dit op grond van de AVG is toegestaan. Uw persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld. We verwerken persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. Wij zorgen ervoor dat uw gegevens op passende technische en organisatorische wijze zijn beveiligd.

De Verantwoordelijke

SynergieNL is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens en treedt op als “verwerkingsverantwoordelijke” zoals dat in de AVG wordt bedoeld. Dit zijn onze gegevens:

–           Statutaire naam: SynergieNL B.V.

–           Vestigings-, bezoek- en postadres: Spaarnrijkstraat 13, 2024 EH Haarlem

–           E-mailadres: info@synergieNL

–           KvK-nummer: 66233267

–           BTW-identificatienummer: 856454345B01

Voor wie?

Deze privacyverklaring geldt voor gebruikers van SynergieNL en voor bezoekers van onze website www.synergienl.com.  Verder geldt deze privacyverklaring voor alle personen van wie wij persoonsgegevens verwerken in het kader van onze activiteiten, diensten en werkzaamheden.

We hopen dat alle informatie duidelijk is. Indien u hierover vragen mocht hebben, dan kunt u contact met ons opnemen. Onze contactpersoon voor privacy, deze Privacyverklaring en de hiermee samenhangende onderwerpen is te bereiken via info@SynergieNL.nl en 06-51166279.

 1. Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

SynergieNL verwerkt uw persoonsgegevens alleen wanneer dat voor de uitvoering van onze activiteiten, diensten of werkzaamheden nodig is. Een andere reden om uw persoonsgegevens te verwerken kan zijn omdat u zelf uw contactgegevens aan SynergieNL heeft verstrekt. Dat kan zijn omdat u graag met ons in contact wilt komen of blijven of informatie wenst.

In het algemeen kunnen wij de volgende persoonsgegevens verwerken, waarbij we opmerken dat u in hoofdstuk 4 van deze privacyverklaring meer specifiek wordt geïnformeerd. Welke persoonsgegevens er van u worden verzameld, hangt namelijk af van onze relatie tot u. Het kan bijvoorbeeld gaan om:

–           voor- en achternaam, voorletters,

–           organisatienaam,

–           adresgegevens,

–           telefoonnummer,

–           e-mailadres,

–           functie, beroep.

–           interactiegegevens, zoals IP-adres, surfgedrag op onze website, klikgedrag en   locatiegegevens.

 1. Algemeen doel en grondslagen van de verwerking van persoonsgegevens

Wij gebruiken persoonsgegevens voor de hieronder genoemde algemene doeleinden van SynergieNL. In hoofdstuk 4 zullen we voor specifieke activiteiten of per groep betrokkenen, deze informatie nader specificeren en toelichten.

SynergieNL zal uw persoonsgegevens alleen verwerken wanneer dat noodzakelijk is voor:

 • Informatievoorziening en servicedoeleinden, zoals het onderhouden van contact, het verbeteren van de kwaliteit van onze activiteiten of de afwikkeling van een verzoek om informatie, vraag of klacht.
 • De totstandkoming en uitvoering van overeenkomsten tussen u en SynergieNL zoals de aankoop en betaling van onze diensten of bij de levering van producten of diensten door u als leverancier.
 • Het opvolgen van wettelijke verplichtingen.
 • Ontwikkel- en analysedoeleinden om onze website verder te ontwikkelen, te onderhouden en te verbeteren.
 • Marketingdoeleinden en commerciële belangen en om uw voorkeuren en wensen beter te begrijpen.

Onze verwerkingen voor de bovengenoemde doelen worden gebaseerd op de in de AVG neergelegde rechtsgrondslagen “de uitvoering van overeenkomsten”, “het voldoen aan wettelijke verplichtingen” en ons “gerechtvaardigd belang” of omdat u met de verwerking heeft ingestemd en ons hiervoor toestemming heeft verleend.

Als u ervoor kiest om de door SynergieNL gevraagde persoonsgegevens niet te verstrekken, zijn wij mogelijk niet in staat om u te voorzien van de informatie en/of overeenkomsten of diensten die u hebt aangevraagd en/of kunnen wij niet voldoen aan de doelstelling(en) waarvoor wij de persoonsgegevens hebben gevraagd en verwerken.

 1. Doel en grondslagen van specifieke verwerkingen van persoonsgegevens

Klanten van SynergieNL

SynergieNL verzamelt persoonsgegevens van haar klanten. Het verzamelen van deze gegevens is nodig in het kader van de uitvoering van de diensten die SynergieNL aan haar klanten levert. Gegevens die worden verwerkt zijn (per gebruiker) de naam, het e-mailadres, de gebruikersnaam en het wachtwoord van de digitale omgeving en de naam van de organisatie van de klant.

Online bezoekers van onze website

SynergieNL verstrekt via haar website www.synergienl.com informatie over haar diensten en haar activiteiten. Op het gebruik van de website van SynergieNL zijn ook gebruiksvoorwaarden van toepassing.

Wanneer u de website van SynergieNL bezoekt, verwerken wij uw IP-adres. Dit kan een persoonsgegeven zijn. Wij doen dit om te analyseren hoe vaak onze website wordt bezocht. Verder meten we de bezoekersstromen op onze website en kunnen we informatie over uw activiteiten tijdens uw bezoek verzamelen. Dit doen we om uw beleving van de website te personaliseren. We leggen onder meer uw voorkeuren en instellingen vast en we verzamelen statistische gegevens die ons helpen om onze website, te verbeteren en verder te ontwikkelen.

Wij hebben extra informatie hierover opgenomen in hoofdstuk 9 van deze privacyverklaring waar ook onze cookieverklaring is opgenomen.

De verwerking van persoonsgegevens in verband met onze marketingdoeleinden

SynergieNL kan persoonsgegevens in haar CRM-systeem verzamelen, bewaren en gebruiken in het kader van haar commerciële belang. Bijvoorbeeld indien u

een van de medewerkers van SynergieNL voorziet van uw contactgegevens, heeft ontmoet of als contactpersoon een overeenkomst met SynergieNL heeft gesloten. SynergieNL verzamelt in dit opzicht de organisatienaam van de organisatie waarvoor u werkzaam bent, facturatiegegevens, uw naam, functie zakelijk telefoonnummer, zakelijk emailadres en inhoudelijke informatie over contactmomenten.

SynergieNL heeft een gerechtvaardigd belang bij het opslaan van deze gegevens voor bijvoorbeeld onze commerciële belangen, om u beter van dienst te kunnen zijn in de toekomst. Wij kunnen telefonisch of per of post contact met u opnemen voor marketingdoeleinden met betrekking tot onze diensten. Indien u ons laat weten dat u deze vorm van marketing niet wilt ontvangen, zullen wij dit respecteren. Wij zullen u voor dergelijke marketingdoelen enkel via elektronische weg,  per email of sms, benaderen wanneer het gaat om een transactionele email of wanneer u hiermee heeft ingestemd.

Online of telefonisch contact met SynergieNL

SynergieNL verzamelt uw persoonsgegevens wanneer u contact met ons opneemt, of dat nu via social media, per email, per telefoon of post is. Wij dienen deze persoonsgegevens te gebruiken om te kunnen reageren op uw vragen, en/of om diensten en/of informatie of producten, die u hebt aangevraagd, te verstrekken.

De gevraagde persoonsgegevens omvatten uw naam en de contactgegevens (zoals e-mailadres, telefoonnummer of adres) die afhankelijk zijn van de wijze waarop u wilt dat wij reageren (per e-mail, per telefoon of per post) en uw persoonlijke keuzes en verzoeken.

Personeel van SynergieNL

SynergieNL verwerkt ook gegevens van haar personeel. Zo verwerkt SynergieNL naam, adres en woonplaatsgegevens, een kopie van de identificatie (alleen relevante informatie), het sofinummer, bankgegevens, een kopie van diploma’s, een kopie van het CV en een kopie van de arbeidsovereenkomst (waar veel van de hiervoor genoemde gegevens in verwerkt zijn).

SynergieNL verwerkt deze gegevens omdat deze nodig zijn voor een goede uitvoering van de arbeidsovereenkomst, om te voldoen aan haar wettelijke verplichtingen (jegens bijvoorbeeld de belastingdienst) en in het kader van haar gerechtvaardigd belang (zoals een kopie van diploma’s tegen fraude). SynergieNL zal deze gegevens enkel voor de hiervoor genoemde doeleinden verwerken.

Sollicitaties bij SynergieNL

Tijdens een sollicitatieprocedure zullen wij persoonsgegevens verwerken, zoals uw naam, adres, emailadres, telefoonnummer, geboortedatum en geslacht. Daarnaast zal SynergieNL vragen naar gegevens over de door u gevolgde opleidingen alsmede uw arbeidsverleden. In dit kader kan SynergieNL tevens een (zakelijk) social media profiel zoals LinkedIn bekijken. SynergieNL zal enkel de gegevens verwerken voor zover zij een gerechtvaardigd belang heeft bij de verwerking daarvan en indien de verwerking noodzakelijk is voor het doel, namelijk het vinden van de juiste kandidaat voor de functie.

 1. Hoe lang bewaren wij gegevens?

SynergieNL bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor de persoonsgegevens zijn verkregen, tenzij het bewaren van deze gegevens voor ons noodzakelijk is om aan een wettelijke verplichting te voldoen. Of, omdat wij hiervoor een gerechtvaardigd belang hebben, of deze gegevens juist op uw verzoek en met uw toestemming bewaren.

Uw persoonsgegevens worden verwijderd indien blijkt dat uw e/mailadres niet meer in gebruik is, uw persoonsgegevens op basis van toestemming worden verwerkt en u de toestemming intrekt, het gerechtvaardigd belang op basis waarvan wij persoonsgegevens verwerken komt te vervallen, en na afloop van de hierna vermeldde specifieke termijnen:

Klanten

Klantgegevens  worden over het algemeen tot 2 jaar na de laatste transactie bewaard. Dit is echter altijd afhankelijk van hoe lang het nodig is om klanten te identificeren in het kader van het doel waarvoor de gegevens in eerste instantie zijn verzameld.

CRM-systeem

De gegevens in het CRM-systeem bewaren wij zolang als nodig is voor onze commerciële belangen. Wanneer er gedurende 5 jaar geen contact meer is geweest, zullen wij uw informatie en gegevens verwijderen.

Personeel
Voor zover de informatie over het personeel ziet op de loonadministratie of andere financiële data wordt deze informatie niet langer dan gedurende het betreffende boekjaar + 7 jaar opgeslagen. Dit is SynergieNL verplicht volgens de wet.

Loonbelastingverklaringen en kopieën van identiteitsbewijzen worden tot 5 jaar na dienstverband bewaard. Dit is SynergieNL verplicht volgens de wet.

Voor overige personeelsinformatie geldt een bewaartermijn van maximaal 2 jaar na uitdiensttreding.

De afwikkeling van klachten

Informatie over de afwikkeling van vragen of klachten wordt maximaal 2 jaar na afwikkeling daarvan bewaard.

Gegevens van sollicitanten

De in het kader van de sollicitatieprocedure verwerkte persoonsgegevens zullen tot maximaal 4 weken na afronding van de sollicitatieprocedure worden bewaard. Indien SynergieNL de persoonsgegevens langer wil bewaren, zal zij de sollicitant om toestemming vragen, waarna de gegevens nog maximaal een jaar worden bewaard.

 1. Wie zijn betrokken bij de verwerking van uw persoonsgegevens en met wie delen wij dergelijke gegevens?

Binnen de dienst SynergieNL wordt op relevante plekken een contactpersoon voor uitvoering van werkzaamheden getoond. Ook is vastgelegd wie gegevens heeft ingevoerd of voor het laatst heeft gewijzigd. Deze gegevens zijn binnen hun eigen voorzieningsgebied voor alle gebruikers van onze dienst SynergieNL zichtbaar.

Bij de uitvoering van de werkzaamheden kunnen onze medewerkers toegang tot uw persoonsgegevens hebben. Toegang tot persoonsgegevens is alleen mogelijk indien dat voor de specifieke medewerker noodzakelijk is ter uitvoering van zijn of haar werkzaamheden.

Wij kunnen ter ondersteuning van onze organisatie gebruik maken van derden, waarbij door deze derde persoonsgegevens worden verwerkt. Indien SynergieNL dergelijke “verwerkers” inschakelt, heeft SynergieNL in die gevallen een overeenkomst gesloten waarin wij onder meer afspreken wat de verplichtingen van zo’n derde zijn en ook bijvoorbeeld dat uw persoonsgegevens voldoende worden beveiligd.

Tenzij er sprake is van een gerechtvaardigd belang of een wettelijke plicht, zal SynergieNL voor het overige uw persoonsgegevens niet verstrekken aan derden als het gaat om commerciële doeleinden. Behalve met uw uitdrukkelijke toestemming. U heeft in dat geval het recht uw toestemming in te trekken, zie daarvoor hoofdstuk 7 hierna.

Uw persoonsgegevens kunnen worden verwerkt binnen landen van de Europese Economische Ruimte (EER). Voor zover er gegevensverwerking buiten de EER plaatsvindt treft SynergieNL extra maatregelen zoals opname van, door de Europese Commissie goedgekeurde, modelcontractbepalingen voor de doorgifte van persoonsgegevens aan in derde landen gevestigde verwerkers.

 1. Welke beveiligingsmaatregelen nemen wij & meldplicht datalekken

SynergieNL heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen, zoals encryptie en een inlogsysteem, om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking (hacken), onbevoegde toegang en openbaarmaking.

Personen die namens SynergieNL toegang hebben tot uw gegevens zijn gehouden tot geheimhouding en zorgvuldige omgang met uw gegevens. Onze medewerkers zijn gebonden aan een intern privacy beleid. Wanneer SynergieNL derden als verwerkers inschakelt, verlangen wij dezelfde technische en organisatorische maatregelen van onze verwerkers en hebben wij dit met hen vastgelegd in een verwerkersovereenkomst.

Mocht er onverhoopt sprake zijn van een eventueel datalek zullen wij –  in de gevallen waar dat volgens de AVG en/of andere wetgeving nodig is –  dit (tijdig) melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens en waar nodig ook aan u persoonlijk.

 1. Wat zijn uw rechten?

Op grond van de AVG heeft u als betrokkene de volgende rechten:

 • Het recht om informatie op te vragen over de verwerkingen van uw persoonsgegevens;
 • Het recht om uw persoonsgegevens over te laten dragen aan een andere partij (dataportabiliteit);
 • Het recht om uw persoonsgegevens te wijzigen;
 • Het recht om door u verleende toestemming in te trekken;
 • Het recht om uw gegevens te laten verwijderen indien de gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verkregen of wanneer u uw toestemming intrekt. Het recht om gegevens te laten verwijderen heeft u niet altijd, er kunnen uitzonderingen van toepassing zijn;
 • Het recht op beperking van de verwerking;
 • Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking;
 • Het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens indien u van mening bent dat SynergieNL in strijd met de geldende privacyregels zou handelen.

SynergieNL hecht er belang aan om u erop te wijzen dat de hierboven omschreven rechten geen absolute rechten zijn, en dat SynergieNL onder bepaalde omstandigheden aan een bepaald verzoek geen gehoor hoeft te geven. Elk verzoek zullen wij afzonderlijk beoordelen aan de hand van de concrete omstandigheden en de geldende wetgeving. Wanneer wij aan een bepaald verzoek geen gehoor kunnen geven dan zullen wij deze beslissing altijd aan u motiveren.

Indien u het niets eens bent met onze beslissing, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of dit voorleggen aan de rechter. Het recht van bezwaar tegen gebruik van persoonsgegevens voor (direct) marketing doeleinden is overigens wel absoluut. Dat betekent dat wij een verzoek om geen uitingen die onder direct marketing vallen, altijd zullen accepteren.

U kunt uw (privacy)verzoeken richten aan SynergieNL per e-mail aan info@synergienl.com en/of per post naar het navolgende adres: SynergieNL, Spaarnrijkstraat 13, 2024 EH Haarlem.

In verband met deze specifieke verwerkingsdoeleinden zijn de rechten van betrokkenen zoals die vermeld staan in hoofdstuk 8 (voor wat betreft inzage, wijziging of het verwijderen van de persoonsgegevens) beperkt.

 1. Gebruik van cookies/hyperlinks

COOKIE VERKLARING – SYNERGIENL

Versie: mei 2018

SynergieNL maakt ter verbetering van haar website en diensten gebruik van technologische middelen zoals cookies en pixels (hierna: Cookies). Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer en bevatten (beperkte) informatie over u als gebruiker.

SynergieNL gebruikt Cookies om informatie te verzamelen over het gebruik van haar diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van de bezoekers. Tevens worden Cookies gebruikt voor eigen marketingdoeleinden, waaronder online advertenties. De Cookies die op de website van SynergieNL worden gebruikt kunnen zowel afkomstig zijn van SynergieNL als van door SynergieNL betrokken derden. U kunt er (deels) voor kiezen deze Cookies niet te accepteren door uw internetbrowser dienovereenkomstig in te stellen. De door SynergieNL gebruikte Cookies zijn in vier categorieën onder te verdelen: (1) functionele Cookies, (2) analytische Cookies en (3) marketing Cookies. Meer specifieke informatie per cookie categorie zal hieronder nader worden toegelicht.

SynergieNL hecht grote waarde aan het informeren van haar bezoekers met betrekking tot het gebruik van Cookies op haar website om zodoende de privacy van haar bezoekers te kunnen waarborgen en bezoekers tegelijkertijd een optimaal functioneerde website aan te bieden. In dat verband zal SynergieNL wanneer zij Cookies plaatst die persoonsgegevens verzamelen  altijd eerst om toestemming vragen van de bezoeker voordat de Cookie geplaatst zal worden. Daarnaast heeft de bezoeker de mogelijkheid om per Cookie categorie wel of geen toestemming te verlenen. Cookies die enkel noodzakelijk zijn voor het functioneren van de website kunnen zonder toestemming van de bezoeker geplaatst worden. De bezoeker kan te allen tijde de Cookie instellingen op de website wijzigen en aanpassen. Deze Cookie verklaring ziet op website van SynergieNL inclusief subdomein(en).

Functionele Cookies

Functionele Cookies zijn noodzakelijke Cookies die nodig zijn om de website van SynergieNL goed te kunnen laten functioneren. Deze Cookies bewaren geen persoonsgegevens van de bezoekers maar zorgen enkel voor een geoptimaliseerde gebruikerservaring zoals:

 • Het bewaren van persoonlijke instellingen voor de website van SynergieNL, zoals de gekozen taal of geselecteerde browserinstellingen.
 • Het opslaan van reeds geaccepteerde toestemming voor de Cookies.
Naam Domein Functie Vervaldatum Type
CookieConsent synergienl.com Slaat de cookiestatus van de gebruiker op voor het huidige domein. 1 jaar HTTP

Analytische Cookies

Deze Cookies worden ingezet voor analytische doeleinden. Zo kan SynergieNL het gebruik van de website analyseren en de website optimaal afstellen aan de wensen van haar bezoekers. Middels deze Cookies kan het zijn dat er persoonsgegevens worden verzameld waaronder IP-adressen, locaties en internetgedrag.

Naam Domein Functie Vervaldatum Type
_ga synergienl.com Google Analytics. Registreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te generen over hoe de bezoeker de website gebruikt. 2 jaar HTTP
_gat synergienl.com Google Analytics. Gebruikt om de verzoeksnelheid aan te passen. Tot einde sessie HTTP
_gid synergienl.com Google Analytics. Registreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt. Tot einde sessie HTTP
p.gif Typekit.net Onbekend Tot einde sessie Pixel

Marketing Cookies

De marketing Cookies bestaan uit Cookies (van derde partijen) die het internetgedrag van de bezoekers monitoren ten behoeve van het aanbieden van advertenties. Middels deze Cookies kan het zijn dat er persoonsgegevens worden verzameld waaronder IP-adressen, locaties en internetgedrag.

Door middel van de marketing Cookies kunnen (afhankelijk van het internetgedrag van de bezoeker) gerichte advertenties worden aangeboden, kan er worden bijgehouden welke advertenties aan de bezoeker zijn getoond en wie op de advertentie heeft geklikt.

Naam Domein Functie Vervaldatum Type
collect google-analytics.com Google Analytics. Gebruikt om gegevens naar Google Analytics te verzenden over het apparaat en het gedrag van de bezoeker. Traceert de bezoeker op verschillende apparaten en marketingkanalen. Tot einde sessie Pixel Tracker

Het kan zijn dat SynergieNL niet altijd in staat is inzicht te verkrijgen in alle Cookies die via de website door derden partijen worden geplaatst. Dit speelt met name in het geval dat er sprake is van embedded content. Hierbij moet u denken aan (beeld)materiaal dat via een andere website wordt ingeladen zoals een Vimeo videostream. Mocht het zo zijn dat u een dergelijke Cookie aantreft die in het bovenstaande overzicht niet is vermeld dan verzoeken wij u contact op te nemen met SynergieNL of met de derde partij die de Cookie gebruikt.

Cookies verwijderen & browserinstelling

In uw browser heeft u de mogelijkheid om cookies (deels) te verwijderen. Hoe dit in zijn werk gaat verschilt per browser.

Internet Explorer:

 • Selecteer in Internet Explorer de knop ‘Extra’, wijs ‘Beveiliging’ aan en selecteer vervolgens Browsegeschiedenis verwijderen. Schakel het selectievakje ‘Cookies en websitegegevens’ in en selecteer ‘Verwijderen’.

Mozilla Firefox:

 • Klik in op de Firefox rechtsboven op de die horizontale streepjes en klik daarna op ‘Opties’. Selecteer ‘Privacy & Beveiliging’ en daarna ‘Geschiedenis’. Hier kunt u aangeven welke cookies gewist moeten worden. Daarnaast kunt u onder ‘Recente geschiedenis wissen…’ alle Cookies verwijderen door de te wissen tijdsperiode in te stellen op ‘Alles’ en door via de pijl bij ‘Details’ in het menu ‘Cookies’ te selecteren en daarna op ‘Nu wissen’ te klikken.

Google Chrome:

 • Klik op de drie verticale puntjes in de rechterbovenhoek van uw browser. Ga vervolgens naar ‘Instellingen’ en klik daarna op ‘Geavanceerd’. Klik onder ‘Privacy en beveiliging’ op ‘Instellingen voor content’. Vervolgens klikt u op ‘Cookies’. Hier kunt u alle cookies of bepaalde cookies verwijderen.

Daarnaast is het mogelijk uw browser zodanig in te stellen dat u een melding ter goedkeuring voor het plaatsen van een Cookie krijgt of dat uw browser automatisch bepaalde of alle Cookies zal weigeren. SynergieNL wijst u er in dit verband op dat door alle cookies te weigeren ook de functionele Cookies niet geplaatst zullen worden waardoor het kan zijn dat de website niet volledig zal functioneren. Voor meer informatie over het instellen van uw browser verzoeken wij de handleiding van uw browser te raadplegen.

Recht op inzage, correctie of verwijdering

Een deel van de door ons of door derden gebruikte Cookies verzamelen persoonsgegeven. U heeft het recht om inzage, correctie of verwijdering te vragen met betrekking tot uw persoonsgegevens. Voor Cookies van SynergieNL vragen wij u een kopie van de Cookie waaraan uw persoonsgegevens verbonden zijn mee te sturen. Het kan zijn dat wij u in dit verbrand vragen om u te identificeren. Verzoeken kunnen worden ingediend via info@synergienl.com. Voor Cookies van derden partijen verzoeken wij u contact op te nemen met de desbetreffende partij van wie de Cookie afkomstig is.

Wijzigen Cookieverklaring

SynergieNL werkt met veel verschillende partners samen om de online bezoekerservaring zo goed mogelijk te laten verlopen. In dat verband kan het zo zijn dat er wijzigingen zullen plaatsvinden in de gebruikte Cookies en in de Cookieverklaring. Wij raden u daarom aan altijd de laatste versie van de Cookie verklaring te raadplegen.

Vragen en opmerkingen

SynergieNL doet zijn uiterste best om u zo inzichtelijk mogelijk informatie te verschaffen over de door SynergieNL en derden gebruikte Cookies. Indien u vragen op opmerkingen heeft, of als blijkt dat de lijst met genoemde cookies niet volledig is, verzoeken wij u contact op te nemen met info@synergienl.com.

Hyperlinks

Voor zover wij op onze website links plaatsen naar websites van derden, is het van belang te weten dat bij het bezoeken van zulke websites van derden de privacyverklaring van de betreffende website van toepassing is, en niet die van SynergieNL.

 1. Aanpassen van deze privacyverklaring

Onze privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden aangepast. U vindt de geldende versie op onze website (www.synergienl.com/privacy-policy).

Wij adviseren u daarom, indien u informatie over privacy wenst, de actuele versie op onze website te raadplegen.

Versie mei 2018